🤔 به عنوان یک مترجم ایموجی عمل کنید👨‍💼

هر جمله ای را وارد کنید و این باعث می شود که هوش مصنوعی فقط با شکلک پاسخ دهد. این میتواند باشد

بسیار سرگرم کننده است، بسته به آنچه شما می گویید. آن را امتحان کنید!

جملات ارائه شده را به شکلک ترجمه کنید. جمله #جمله را با استفاده از ایموجی ها بیان کنید. لطفا با جمله ترجمه شده فقط با استفاده از ایموجی پاسخ دهید.