الگوریتم سندباکس چیست؟ چگونه از سند باکس خارج شویم؟